Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Szkoła Podstawowa w Pomieczynie Szkoła Podstawowa w Pomieczynie

83-305 Pomieczyno, ul. Kartuska 14, tel. 58 681 50 20

Deklaracja dostępności dla strony internetowej

Czcionka:

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej http://www.zspomieczyno.szkolna.net/

 

Szkoła Podstawowa im. ks. Bronisława Szymichowskiego w Pomieczynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strona szkoły podstawowej.

 
 
  • Data publikacji strony internetowej: 2015-01-22.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-22.
 
 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych

formularz kontaktowy nie posiada dowiązanych etykiet tekstowych
mapa placówek medycznych nie jest dostępna.

Przyczyny techniczne.

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-22.

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 
 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Krystyna Kąkolzspomieczyno@wp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 586815020. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 
 

Dostępność architektoniczna

Jedno wejście do budynku posiada podjazd dla niepełnosprawnych. Jest ogólnodostępne. Prawo wstępu dla osób z psem asystującym. Budynek nie posiada windy, klatki schodowe nie mają ułatwień dla osób niepełnosprawnych. Strona internetowa jest dostępna we wszystkich przeglądarkach, także na urządzenia mobilne.

 

BIP