Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Szkoła Podstawowa w Pomieczynie Szkoła Podstawowa w Pomieczynie

83-305 Pomieczyno, ul. Kartuska 14, tel. 58 681 50 20

Regulamin gminnego konkursu fotograficznego ,,Nasza gmina w obiektywie"

Utworzono dnia 17.05.2022
Czcionka:

„NASZA GMINA w OBIETYWIE”

1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego "Nasza Gmina w Obiektywnie", zwanego dalej Konkursem, jest:

Wójt Gminy Przodkowo, ul. Kartuska 21, 83-304 Przodkowo (zwany dalej Organizatorem).

2. Regulamin podlega prawu polskiemu.

3. Regulamin określa zasady Konkursu, przeprowadzanego przez Organizatora i jest dostępny na stronie www.przodkowo.pl, facebook Gmina Przodkowo oraz w siedzibie Organizatora.

4. Terminarz konkursowy:

Prace należy przesyłać do 10 czerwca 2022 roku

5. Konkurs adresowany jest do mieszkańców gminy Przodkowo.

Jury oceniać będzie prace w kategoriach:

- do lat 7

- kl. I -  III

- kl. IV – VIII

- powyżej 16 lat

6. Celem Konkursu jest wykonanie fotografii ukazujących różnorodność świata roślinnego, zwierzęcego, krajobrazów, architektury, ludzi i innych tematów związanych z miejscowością.

7. Zgłoszenia do Konkursu następują poprzez:

a) wysłanie prac konkursowych drogą elektroniczną na adres kultura@przodkowo.pl lub

dostarczenie zdjęć w formie cyfrowej do siedziby Organizatora,

- każdy Uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 zdjęcia,

- zdjęcie/lub zdjęcia muszą znajdować się w folderze oznaczonym imieniem i nazwiskiem Uczestnika,

- należy wskazać dokładne miejsce wykonania fotografii (nazwę miejscowości, ulicę itp.)

b) dostarczenie do siedziby Organizatora osobiście, pocztą tradycyjną lub elektroniczną (skan na adres kultura@przodkowo.pl) wypełnionego formularza zgłoszenia (do pobrania na stronie www.przodkowo.pl) oraz w siedzibie Organizatora zawierającego:

- imię i nazwisko Uczestnika,

- wiek,

- adres zamieszkania,

- tytuł pracy,

- telefon kontaktowy i adres mailowy,

- zgodę na przetwarzanie danych osobowych,

- zgodę rodziców/przedstawiciela ustawowego w przypadku Uczestnika małoletniego i/lub nieposiadającego pełnej zdolności do czynności prawnych.

- zgodę na bezpłatne wykorzystanie zdjęć.

8. Zdjęcie musi nawiązywać w swojej treści do tematu Konkursu. Organizator zastrzega sobie prawo do braku akceptacji zdjęć, które nie są związane z tematem Konkursu, naruszają Regulamin lub naruszają obowiązujące prawo.

9.. Spośród wszystkich nadesłanych i zaakceptowanych zdjęć Jury wybierze najlepsze prace, a ich autorzy otrzymają nagrody.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania nagrodzonych i wyróżnionych zdjęć na następujących polach eksploatacji:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dowolną techniką - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

b) w zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż określony w ppkt. a) np. publiczne wykonanie,

wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, wprowadzanie do Internetu,

11. Organizator może w szczególności wykorzystywać nagrodzone i wyróżnione zdjęcia do promocji,

reklamy Konkursu, ogłoszenia wyników Konkursu, przygotowania materiałów elektronicznych,

drukowanych związanych z Konkursem. Każdy Uczestnik wyraża zgodę aby zgłoszone zdjęcia były

podpisane jego imieniem i nazwiskiem.

 

12. Jury Konkursu składa się z zawodowego fotografa, przedstawiciela Urzędu Gminy  oraz

przedstawiciela  Biblioteki Publicznej.

 

13. Uczestnik oświadcza, że jest autorem nadesłanych do Konkursu zdjęć, nie posiadają one jakichkolwiek wad prawnych oraz ewentualnie uzyskał zgodę osób widocznych na zdjęciach na wykorzystywanie ich wizerunku.

14. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu oraz rozpatrywania reklamacji Uczestników Konkursu. Dane nagrodzonych i wyróżnionych Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora także do promocji, reklamy Konkursu, ogłoszenia wyników Konkursu, przygotowania materiałów elektronicznych, drukowanych związanych z Konkursem. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania lub żądania ich usunięcia, w tym celu powinni skontaktować się oni z Organizatorem, który jest administratorem danych w rozumieniu ustawy o Ochronie Danych Osobowych (Dz. z 1997 r., Nr 133, poz. 883), a po 25.05.2021 r. będzie administratorem danych w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016). Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.

.

 

BIP