Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Szkoła Podstawowa w Pomieczynie Szkoła Podstawowa w Pomieczynie

83-305 Pomieczyno, ul. Kartuska 14, tel. 58 681 50 20

Regulamin Rady Rodziców

Czcionka:

REGULAMIN RADY RODZICÓW

PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. KS. BRONISŁAWA SZYMICHOWSKIEGO

W POMIECZYNIE

 

 Podstawa prawna

Niniejszy regulamin działalności Rady Rodziców został opracowany na podstawie art. 53 i 54 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.).

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Rada Rodziców jest organem wewnętrznym Szkoły o charakterze opiniodawczym, doradczym i wykonawczym. Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców (prawnych opiekunów) uczniów szkoły.

2. Rada Rodziców współpracuje z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim oraz organizacjami działającymi w szkole, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

3. Terenem działania Rady Rodziców jest szkoła oraz wszystkie inne miejsca, w których przebywają uczniowie, rodzice uczniów i nauczyciele w  związku ze sprawami dotyczącymi szkoły.

Skład i struktura Rady Rodziców

§ 2

 

  1. Rady Klasowe (trójki klasowe)

Rodzice uczniów poszczególnych klas na pierwszym zebraniu w nowym roku szkolnym, wybierają z pośród siebie Radę klasy w składzie:

- przewodniczący,

- zastępca przewodniczącego,

- skarbnik.

Jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic (opiekun).

Wybory przygotowuje i przeprowadza wychowawca klasy, wybory odbywają się w głosowaniu jawnym. Kadencja Rady klasy trwa 1 rok szkolny.

  1. Rada Rodziców

Na pierwszym zebraniu wszystkich przewodniczących Rad klasowych następuje wybór Rady

Rodziców szkoły. Termin pierwszego zebrania w każdym roku szkolnym ustala i zwołuje Dyrektor Szkoły. W skład Rady Rodziców szkoły wchodzą cztery osoby:

- przewodniczący,

- zastępca przewodniczącego,

- sekretarz,

- skarbnik.

Wybory przygotowuje i przeprowadza Dyrektor Szkoły, wybory odbywają się w głosowaniu tajnym. Zgłoszeni kandydaci muszą wyrazić ustnie swoją zgodę na kandydowanie. Wybrani zostają ci kandydaci, którzy uzyskają zwykłą większość głosów osób uprawnionych do głosowania i obecnych na zebraniu. Z przebiegu zebrania i wyborów sporządza się protokół. Kadencja Rady Rodziców trwa 1 rok szkolny.

 

  1. Komisja Rewizyjna

Na pierwszym zebraniu wszystkich przewodniczących Rad klasowych następuje wybór Komisji Rewizyjnej. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą osoby:

- przewodniczący,

- zastępca przewodniczącego,

- sekretarz.

Wybory przygotowuje i przeprowadza Dyrektor Szkoły, wybory odbywają się w głosowaniu jawnym. Zgłoszeni kandydaci muszą wyrazić ustnie swoją zgodę na kandydowanie. Wybrani zostają ci kandydaci, którzy uzyskają zwykłą większość głosów osób uprawnionych do głosowania i obecnych na zebraniu. Członkowie Rady Rodziców nie mogą wchodzić w skład Komisji Rewizyjnej. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 1 rok szkolny.

 

W przypadku złożenia rezygnacji przez członka bądź też odwołanie członka Rady Klasowej, Rady Rodziców lub Komisji Rewizyjnej, przeprowadza się wybory uzupełniające. Wybory uzupełniające przeprowadza się na tych samych zasadach jak opisano wyżej. Ustanie członkostwa następuje z chwilą wyboru nowego członka.

 

 

 

 

Cele i zadania

§ 3

I. Rada Klasowa

- w porozumieniu z wychowawcą klasy występuje z wnioskami do Dyrektora Szkoły oraz nauczycieli w sprawach istotnych dla uczniów danej klasy,

- współdziała z Przewodniczącym Rady Rodziców w celu wykonania zadań o charakterze ogólnoszkolnym,

- Przewodniczący reprezentuje i kieruje pracami Rady, utrzymuje stały kontakt z wychowawcą klasy i rodzicami.

W zebraniach Rady Rodziców uczestniczy cała Rada Klasy lub jej przedstawiciel.

 

II. Rada Rodziców

-  uchwala regulamin swojej działalności,

- uchwala w porozumieniu z radą pedagogiczną program wychowawczy szkoły obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowany przez nauczycieli,

- uchwala w porozumieniu z radą pedagogiczną program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowanym do uczniów, nauczycieli i rodziców,

- opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły,

- opiniuje projekt planu finansowego szkoły składanego przez Dyrektora Szkoły,

- opiniuje podjęcie działalności w szkole stowarzyszeń i innych organizacji,

- opiniuje pracę nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela. Opinię przedstawia w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku. Nieprzedstawienie opinii nie wstrzymuje postępowania,

- opiniuje ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych,

- opiniuje wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania,

- deleguje przedstawiciela do komisji konkursowej powołanej w celu przeprowadzenia konkursu na dyrektora szkoły,

- może występować do dyrektora szkoły, organu prowadzącego, organu stanowiącego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły,

- może gromadzić fundusze z dobrowolnych wpłat rodziców oraz innych źródeł w celu wspierania działalności statutowej szkoły.

III. Komisja Rewizyjna

Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest kontrola działalności finansowej Rady Rodziców, sposobu wydatkowania środków finansowych na podstawie uchwał i planu finansowego. Kontrolowanie zgodności z przepisami dotyczącymi prowadzenia rachunkowości, dokumentów finansowych oraz stanu środków na rachunku bankowym Rady Rodziców.

 

§ 4

Zadania członków Rady Rodziców

Przewodniczący Rady Rodziców:

- reprezentuje Radę na zewnątrz,

- kieruje całokształtem prac i działalnością Rady,

- przygotowuje zebrania Rady (opracowuje porządek zebrania, zawiadamia członków Rady o terminie zebrania),

- prowadzi zebrania Rady,

- opracowuje projekt planu finansowego na dany rok szkolny,

- podpisuje uchwały Rady,

- dysponuje środkami finansowymi Rady,

- prowadzi rozliczenia na koncie bankowym,

- przekazuje na zewnątrz opinie i wnioski wypracowane przez Radę,

- informuje Radę o stopniu realizacji podjętych uchwał,

- podpisuje protokóły z zebrań Rady oraz sprawozdanie finansowe z działalności Rady.

Zastępca przewodniczącego Rady Rodziców:

- przejmuje obowiązki przewodniczącego w przypadku jego nieobecności.

Sekretarz Rady Rodziców:

- zapewnia właściwą organizację pracy Rady,

- opracowuje harmonogram pracy Rady,

- organizacyjnie przygotowuje zebrania Rady,

- protokółuje zebrania Rady,

- prowadzi korespondencję i dokumentację Rady.

Skarbnik Rady Rodziców:

- prowadzi działalność finansową Rady,

- wypełnia obowiązki określone przepisami o prowadzeniu gospodarki finansowej i rachunkowości,

- sporządza sprawozdanie finansowe Rady,

- jest upoważniony do podejmowania gotówki z konta bankowego Rady,

- przechowuje dokumentację finansową Rady.

 

Podejmowanie uchwał

§ 5

1. Wnioski Rady Rodziców są przyjmowane w drodze uchwał.

2. Uchwały Rady Rodziców są podejmowane w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów

3. Uchwały numerowne są w ramach roku szkolnego.

4. Uchwały są publikowane na stronie internetowej szkoły.

 

Dokumentowanie zebrań

§ 6

1. Z zebrania Rady Rodziców sporządza się protokół oraz listę obecności.

2. Listę obecności i protokół podpisuje przewodniczący Rady Rodziców i sekretarz.

3. W zebraniach Rady Rodziców mogą brać udział z głosem doradczym Dyrektor Szkoły lub osoba wyznaczona przez Dyrektora, rodzice i osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady.

4. Protokół z zebrania Rady Rodziców powinien zawierać:

- numer i datę zebrania,

- wykaz osób uczestniczących w zebraniu z głosem doradczym,

- porządek zebrania,

- stwierdzenie przyjęcia protokółu z poprzedniego zebrania.

- przebieg zebrania,

- numery podjętych uchwał,

- podpis przewodniczącego i sekretarza.

5. Protokóły są numerowane w ramach roku szkolnego.

6. Treść uchwał Rady Rodziców stanowi załącznik do protokółu.

7. Protokóły przepisywane są komputerowo i przechowywane w odrębnej teczce. Za ich przechowywanie odpowiedzialny jest Sekretarz Rady Rodziców.

8. Protokół z poprzedniego zebrania Rady Rodziców przyjmuje się na następnym zebraniu.

 

Działalność gospodarczo-finansowa

§ 7

1. Fundusz Rady Rodziców pochodzą z dobrowolnych składek rodziców. Wysokość składki ustala Rada Rodziców w drodze uchwały na dany rok szkolny, Rada Rodziców podejmuje również działania na rzecz pozyskania funduszy z innych źródeł.

2. Zebrane fundusze Rada Rodziców może wydatkować na następujące cele:

- pomoc materialną dla uczniów, których rodzina znajduje się w trudnej sytuacji finansowej.  (zakup dożywiania, odzieży, podręczników, przyborów szkolnych),

- dofinansowanie lub zorganizowanie konkursów i imprez o charakterze ogólnoszkolnym,

- nagrody rzeczowe dla wyróżniających się uczniów,

- dofinansowanie do wycieczek klasowych,

- zakup książek, pomocy naukowych,

- obsługę administracyjną Rady.

3. Rada Rodziców przechowuje środki finansowe na wydzielonym rachunku bankowym.

4. Do dysponowania środkami finansowymi upoważniony jest przewodniczący Rady Rodziców i Skarbnik.

5. Obsługę księgowo-finansową Rady Rodziców prowadzi Skarbnik zgodnie z ustawą o rachunkowości.

6. Dokumenty księgowe przed ujęciem w książce przychodów i rozchodów i opłaceniem są zatwierdzone i opisane przez przewodniczącego Rady Rodziców. Za przechowywanie dokumentów księgowych odpowiada Skarbnik Rady Rodziców.

7. Na  pierwszym zebraniu ogólnym rodziców w następnym roku szkolnym Skarbnik Rady Rodziców przedstawia sprawozdanie z wydatkowanych środków finansowych. W przypadku gdy Przewodniczący Rady Rodziców bądź Skarbnik są rodzicami ucznia kończącego naukę w Szkole, wówczas sprawozdanie przedstawia się na ostatnim ogólnym zebraniu rodziców danego roku szkolnego.

8. Za całą działalność gospodarczo-finansową odpowiada przewodniczący Rady Rodziców.

 

 

 

 

 

 

Postanowienia końcowe

§ 8

1. Rada Rodziców posługuje się pieczątką o treści”

RADA RODZICÓW

Szkoły Podstawowej

w Pomieczynie

83-305 Pomieczyno”.

2. Opracowany regulamin Rady Rodziców opiniuje Dyrektor Szkoły w zakresie zgodności ze Statutem szkoły.

3. Zatwierdzony i uchwalony regulamin podpisuje cała Rada Rodziców i Dyrektor Szkoły.

4. Ustępująca Rada Rodziców działa do chwili wyboru nowej, co powinno nastąpić nie później niż do końca września.

5. Ustępująca Rada Rodziców przekazuje protokólarnie wszystkie dokumenty nowej Radzie Rodziców. W przypadku gdy Przewodniczący Rady Rodziców jest rodzicem dziecka kończącego naukę w Szkole, dokumentację przekazuje się na koniec roku szkolnego Dyrektorowi Szkoły.

 

Regulamin Rady Rodziców uchwalono na posiedzeniu Rady Rodziców w dniu 17.11.2014 r.

Uchwałą Nr 2/2014/2015

Z dniem uchwalenia niniejszego regulaminu przestaje obowiązywać regulamin Rady Rodziców z dnia 20.09.2007 r.

 

BIP