Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Szkoła Podstawowa w Pomieczynie Szkoła Podstawowa w Pomieczynie

83-305 Pomieczyno, ul. Kartuska 14, tel. 58 681 50 20

Procedury zdalnego nauczania

Czcionka:

§ 1

Podstawa prawna

 

Podstawę prawną PROCEDURY ZDALNEGO NAUCZANIA w Szkole Podstawowej im. Ks. Bronisława Szymichowskiego w Pomieczynie stanowią:

 1. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374);
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 410; Dz.U. z 2020 r. poz. 492);
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493);
 4. Komunikat Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. dotyczący kształcenia na odległość.

 

§ 2

Postanowienia ogólne

 

 1. W Szkole Podstawowej im. Ks. Bronisława Szymichowskiego w Pomieczynie wprowadza się formę nauczania zdalnego w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 2. Nauczanie zdalne odbywa się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji między nauczycielem, uczniem, rodzicem.
 3. Nauczanie zdalne uwzględnia możliwości psychofizyczne i organizacyjnotechniczne wszystkich uczestników tego procesu, czyli nauczycieli, uczniów i ich rodziców.
 4. Działania w ramach nauczania zdalnego mogą być prowadzone w oparciu m.in. o:

 

 1. dziennik elektroniczny;
 2. materiały edukacyjne na sprawdzonych portalach edukacyjnych i stronach internetowych wybranych instytucji kultury i urzędów;
 3. pocztę elektroniczną, media społecznościowe, komunikatory, programy do telekonferencji i videokonferencji;
 4. zajęcia on-line;
 5. podręczniki, ćwiczenia, karty pracy.

 

 1. Monitorowanie aktywności i pracy uczniów odbywa się na podstawie wykonanych i przesłanych do nauczyciela zadań oraz analiz raportów z platform edukacyjnych, na których pracują uczniowie.
 2. Zadania nauczycieli:

 

 1. diagnozowanie sytuacji uczniów pod względem dostępu do kanałów komunikacji elektronicznej;
 2. ustalenie sposobu komunikacji i przekazywania materiałów uczniom bez dostępu do kanałów komunikacji elektronicznej;
 3. analizowanie dostępnych platform edukacyjnych pod względem przydatności podczas realizacji podstawy programowej;
 4. przygotowywanie materiałów zawierających treści z podstawy programowej i udostępnianie ich w godzinach rannych w miarę możliwości technicznych;
 5. dostosowywanie przygotowanych materiałów do potrzeb i możliwości uczniów ze specjalnymi potrzebami;
 6. ocenianie wybranych prac uczniów oraz przesłanie informacji zwrotnych o poprawności ich wykonania;
 7. nawiązywanie kontaktu inną niż elektroniczna drogą, jeśli wiadomości od nauczyciela przez e – Dziennik lub platformy edukacyjne nie są odbierane i prace nie są odsyłane;
 8. wystawienie oceny zgodnie z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania, jeżeli praca nadal nie zostanie wykonana, a rodzic nie usprawiedliwił jej niewykonania;
 9. pomoc uczniom i rodzicom w przypadku wystąpienia trudności związanych ze zdalną nauką;
 10. motywowanie uczniów do zdalnej nauki za pomocą różnorodnych środków dydaktycznych;
 11. utrzymywanie kontaktu z rodzicami w sprawach dotyczących zdalnego nauczania.

 

 

§ 3

Oddziały przedszkolne

 

 1. Prowadzenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych na odległość będzie odbywało się naprzemiennie z użyciem monitorów ekranowych (on – line) oraz bez ich użycia przez podejmowanie przez dzieci aktywności określonych przez nauczyciela po okiem rodzica.
 2. Prowadzenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych będzie się odbywało z zachowaniem właściwej higieny pracy umysłowej dzieci z uwzględnieniem ich możliwości psychofizycznych. Niedopuszczalne jest nadmierne obciążanie dzieci i ich rodziców przekazywanymi do realizacji zadaniami przez nauczycieli wychowania przedszkolnego, nauczycieli wspomagających, specjalistów czy instruktorów zajęć dodatkowych oraz nadmierne obciążanie pracami przed komputerem. Ustala się maksymalny czas pracy przed komputerem dla dzieci w wieku przedszkolnym 30 minut dziennie.
 3. Zalecane jest podawanie dzieciom zadań edukacyjnych realizujących podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz zadań dodatkowych dla chętnych. Przy planowaniu pracy zdalnej do realizacji w domu proponuje się sytuacje sprzyjające zacieśnieniu rodzinnych relacji, np. konstruowanie gier, czytanie, zabawy sensoryczne, wspólna zabawa na podwórku.
 4. Nauczyciele są dostępni dla rodziców i ich dzieci w godz. swojej pracy zgodnie z tygodniowym planem pracy. W tym czasie nauczyciel przesyła plan zajęć edukacyjnych i swobodnych aktywności, podejmuje konsultacje i rozmowy z rodzicami za pomocą: telefonu, komunikatorów, e – maila oraz e – Dziennika.
 5. Nauczyciele na podstawie miesięcznych planów pracy ustalają tygodniowy zakres treści nauczania i wychowania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach i krótki sposób realizacji tych treści, w tym te zadania, które są do wykonania beż użycia komputera.
 6. Zasady zaliczania do wymiaru czasu pracy zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik nauczania i wychowania na odległość. Do wymiaru czasu pracy realizowanego w czasie nauczania i wychowania na odległość zalicza się:

 

 1. rozmowy telefoniczne z rodzicami,
 2. prowadzenie korespondencji meilowej lub za pomocą innych form komunikowania się na odległość,
 3. prowadzenie konsultacji w czasie zajęć wyznaczonych w tygodniowym planie pracy,
 4. samokształcenie , czytanie literatury fachowej, publikacji branżowych,
 5. przygotowywanie materiałów do zajęć,
 6. przygotowywanie i uzupełnienie dokumentacji, np. gotowości szkolnej, e – Dziennika,
 7. udział w zwołanych on-line spotkaniach Rady Pedagogicznej,
 8. wykonywanie innych zajęć zleconych przez dyrektora (np. praca w Komisji Rekrutacyjnej, praca w zespołach, itp.)
 9. nauczyciele są zobowiązani do dokumentowania swojej pracy w e - Dzienniku.

 

§ 4

Klasy I-III

 

 1. Treści edukacyjne podawane w nauczaniu zdalnym będą służyły realizacji podstawy programowej oraz rozwijaniu zainteresowań i pasji uczniów.
 2. Nauczyciele w swojej pracy uwzględniają dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych oraz możliwości psychofizycznych uczniów.
 3. Nauczyciele prowadzący będą systematycznie - do godz. 9.00 danego dnia, umieszczali w dzienniku elektronicznym opisy zadań dla uczniów danej klasy i odpowiadali na zapytania uczniów i rodziców także za pomocą e-dziennika.
 4. Działania te będą widoczne w zakładkach: Wiadomości oraz Zadania domowe.
 5. Nauczyciel kontaktuje się z uczniami i/lub rodzicami za pomocą poczty e-mail,

e – Dziennika.

 1. Prace zadawane przez nauczyciela są obowiązkowe i należy przesłać je w wyznaczonym terminie.
 2. W przypadku nieodesłania pracy w wyznaczonym terminie, nauczyciel wpisuje uczniowi ,,-’’. Zgodnie z zasadami oceniania trzy minusy konwertują się na ocenę niedostateczną.
 3. Jeżeli uczeń nagminnie i z nieuzasadnionych przyczyn nie wywiązuje się z obowiązków, zostaje oceniony oceną niedostateczną. Formy odsyłanych prac ustala nauczyciel (zdjęcie, film…)
 4. Skala ocen w czasie nauki zdalnej nie ulega zmianie (1-6). Ocenie będzie poddane zaangażowanie, systematyczność i poprawność odsyłanych prac.
 5. Rodzice są zobowiązani do odsyłania prac dzieci na wskazany przez nauczyciela adres

e-mail lub e – Dziennik.

 1. Uczeń przebywający w domu realizuje obowiązek szkolny pod opieką rodziców/opiekunów prawnych, którzy sprawują w tym czasie nad nim wyłączną opiekę.
 2. Pracujący zdalnie nauczyciel nie ma możliwości realizowania swoich funkcji opiekuńczych.

 

§ 5

Klasy IV-VIII

 

 1. W klasach IV-VIII ocenianie wiadomości i umiejętności uczniów odbywa się na podstawie prac uczniów (przesyłanych przez nich lub ich rodziców lub uzupełnianych/ rozwiązywanych na platformach edukacyjnych zadań) zgodnie z Wewnątrzszkolnymi Zasadami  Oceniania zawartym w Statucie Szkoły.
 2. Poprawa otrzymywanych ocen bieżących jest możliwa w formie i dniu ustalonym z nauczycielem danego przedmiotu nauczania poprzez e – Dziennik lub inne komunikatory.
 3. Zadania wychowawcy klas IV-VIII:

 

 1. diagnozowanie sytuacji uczniów pod względem dostępności do kanałów komunikacji elektronicznej i ustalenie możliwych form pracy zdalnej z rodzicami ucznia;
 2. ustalenie z uczniem lub z jego rodzicami innych sposobów pracy, jeżeli przyjęte formy nauki zdalnej są niemożliwe do realizacji;
 3. przekazywanie nauczycielom informacji o możliwych formach pracy zdalnej z uczniem;
 4. poinformowanie uczniów i ich rodziców o wpływie systematycznej pracy zdalnego nauczania na ocenę zachowania;
 5. monitorowanie, koordynowanie i korygowanie ilości zadań domowych przesyłanych do uczniów przez nauczycieli;
 6. dobór narzędzi pracy zdalnej z uwzględnieniem zasad bezpiecznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną, ze szczególnym uwzględnieniem:
  1. równomiernego obciążenia uczniów w poszczególnych dniach tygodnia,
  2. zróżnicowania zajęć w każdym dniu,
  3. możliwości psychofizycznych uczniów w ramach podejmowanego intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia,
  4. łączenia przemiennego kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia,
  5. ograniczeń wynikających ze specyfiki zajęć.

 

 1. Zadania nauczyciela klas IV-VIII:

 

 1. pozyskiwanie informacji od wychowawcy dotyczącej sytuacji uczniów pod względem dostępności do kanałów komunikacji elektronicznej;
 2. ustalenie sposobu komunikacji i przekazywania materiałów uczniom bez takiej dostępności;
 3. poinformowanie uczniów o:
  1. możliwym trybie pracy, jego formach i częstotliwości kontaktu,
  2. zakresie zadań i materiałach,
  3. kryteriach sukcesu,
  4. uzyskanej ocenie wraz z informacją zwrotną;
 4. analizowanie dostępnych platform edukacyjnych pod względem przydatności podczas realizacji podstawy programowej;
 5. przesyłanie materiałów w sposób uzgodniony z rodzicami w miarę możliwości organizacyjno – technicznych w godzinach rannych za pomocą m.in:
  1. dziennika elektronicznego,
  2. platformy e – podręczniki,
  3. plików umieszczanych na dysku podłączonym do konta przez nauczyciela lub administratora,
  4. poczty elektronicznej,
  5. telekonferencji i videokonferencji,
  6. lekcji on-line,
  7. innych sposobów;
 6. nawiązywanie kontaktu inną niż elektroniczna drogą, jeśli wiadomości od nauczyciela przez e – Dziennik lub platformy edukacyjne nie są odbierane i prace nie są odsyłane;
 7. w przypadku niewykonywania prac, nauczyciel uzgadnia z uczniem lub jego rodzicami nowy termin nadesłania pracy;
 8. wystawienie oceny zgodnie z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania, jeżeli praca nadal nie zostanie wykonana, a rodzic nie usprawiedliwił jej niewykonania;
 9. pomoc uczniom i rodzicom w przypadku wystąpienia trudności związanych ze zdalną nauką;
 10. motywowanie uczniów do zdalnej nauki za pomocą różnorodnych środków dydaktycznych;
 11. utrzymywanie kontaktu z rodzicami w sprawach dotyczących zdalnego nauczania.
 1. Zadaniem uczniów klas IV-VIII jest samodzielne lub z pomocą rodziców:
  1. bieżące nawiązywanie kontaktu z wychowawcą i nauczycielami;
  2. organizowanie nauki własnej w domu;
  3. uczenie się w miarę możliwości lokalowych rodziny w stałym miejscu, które codziennie jest przygotowywane;
  4. odsyłanie nauczycielowi w ustalonym terminie określonym kanałem komunikacyjnym wykonanych prac;
  5. przekazywanie wychowawcy wszelkich wątpliwości co do własnych umiejętności i możliwości technicznych wykorzystywanego sprzętu komputerowego oraz dostępności do środków komunikacji informatycznej;
  6. przekazywanie nauczycielowi wszelkich wątpliwości co do formy, trybu czy treści nauczania;
  7. dbanie o ład i porządek w miejscu pracy;
  8. pamiętanie o wietrzeniu pomieszczenia, w którym uczeń przebywa;
  9. dbanie o zdrowie i higienę pracy (m. in przerwy na odpoczynek);
  10. wykonywanie prac w taki sposób, aby przeplatać zadania z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i humanistycznych, przedmiotami artystycznymi i ćwiczeniami fizycznymi;
  11. przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w pracy z komputerem i w Internecie m.in. poprzez:
   1. zabezpieczanie swojego komputera poprzez używanie silnych haseł dostępu,
   2. nieinstalowanie dodatkowych aplikacji i oprogramowania z niesprawdzonych źródeł,
   3. korzystanie z e-maila nie otwierając wiadomości od nieznanych adresatów,
   4. upewnianie się czy komputer ma odpowiednie zabezpieczenie antywirusowe,
   5. zachowanie szczególnej ostrożności w przypadku pojawiających się w Internecie prób wyłudzenia danych dostępowych np.: loginów i haseł,
   6. uważne czytanie pojawiających się komunikatów;
  12. przestrzeganie etykiety językowej i kultury w komunikacji z nauczycielami i rówieśnikami.

 

§ 6

Zadania rodzica

 

Zadania rodziców uczniów Szkoły Podstawowej im. Ks. Bronisława Szymichowskiego w Pomieczynie:

 1. zorganizowanie w miarę możliwości lokalowych stanowiska do zdalnego uczenia się,
 2. docenianie chęci i kreatywności dziecka do nauki;
 3. zachęcanie dziecka do samodzielnej pracy;
 4. wspieranie uczniów w wykonaniu zadanych prac;
 5. utrzymywanie w miarę możliwości organizacyjnych i czasowych kontaktu z wychowawcą i nauczycielami;
 6. w miarę możliwości regularne korzystanie z e – Dziennika;
 7. kształtowanie u dziecka odpowiedzialności za wykonywane samodzielnie prace;
 8. sygnalizowanie wychowawcy klasy trudności organizacyjno – technicznych i zgłaszanie ewentualnych niedyspozycji zdrowotnych dziecka uniemożliwiających udział w nauczaniu zdalnym.

 

§ 7

Postanowienia końcowe

 

 1. Obowiązki pracowników szkoły określa „Regulamin pracy zdalnej w Szkole Podstawowej im. Ks. Bronisława Szymichowskiego w Pomieczynie”.
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą procedurą lub w kwestiach spornych decyduje dyrektor szkoły.
 3. Procedura wchodzi w życie 14 września 2020 r. i obowiązuje do 25 czerwca 2021 r.
 4. W przypadku przedłużenia czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 procedura będzie obowiązywać w terminach określonych w ewentualnych kolejnych rozporządzeniach MEN.

 

BIP