Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Szkoła Podstawowa w Pomieczynie Szkoła Podstawowa w Pomieczynie

83-305 Pomieczyno, ul. Kartuska 14, tel. 58 681 50 20

Regulamin funkcjonowania szkoły w okresie pandemii

Czcionka:

Regulamin funkcjonowania szkoły w czasie pandemii

 

1. Do szkoły  uczęszczają uczniowie bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

3. Przy wejściu do budynku szkoły znajduje się  informacja o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego. Wszyscy wchodzący do budynku szkoły dezynfekują ręce.  Rekomenduje się zakładanie maseczek.Jednorazowe, zużyte maseczki i rękawice wyrzuca się do specjalnie do tego przeznaczonych pojemników.

4. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:

1)   1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

2)   dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,

3)    dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,

4)   opiekunowie przestrzegają obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosują środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

5. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu ( gabinet pielęgniarki), zapewniając min. 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców telefonicznie o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).

1) Jeżeli nauczyciel w klasie zauważy w.w. objawy u ucznia zawiadamia telefonicznie sekretarkę.

2) Ucznia z klasy odbiera wyznaczony przez dyrektora pracownik szkoły i izoluje w gabinecie pielęgniarki.

3) Sekretarka informuje rodziców o konieczności odbioru dziecka ze szkoły.

6. W czasie przerw rekomenduje się zakładanie  maseczek  przez uczniów przebywających na  korytarzach.

7. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

8. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować.

9. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie wymieniają się przyborami szkolnymi między sobą.

10. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga są  myte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć.

11.  Sale, części wspólne (korytarze) są wietrzone  co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

12.  Plac zabaw podlega dezynfekcji przed każdym wejściem dzieci. Prowadzony jest dziennik dezynfekcji i korzystania z placu zabaw.

13. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.

14. Uczeń nie  zabiera ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.

15. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a razie potrzeby w innych salach dydaktycznych. Regulamin korzystania z zajęć świetlicowych zawiera zapisy, dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii. Środki do dezynfekcji rąk są rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna. Świetlice należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.

17. W każdej sali znajduje się płyn do dezynfekcji rąk, którego używa się na polecenie nauczyciela.

18.  Zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy określa regulamin biblioteki.

19.  Zasady korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej oraz godziny jego pracy określa regulamin gabinetu profilaktyki zdrowotnej.

20.  Zasady korzystania z pracowni komputerowej i przyrodniczej   określają ich  regulaminy .

 

 

 

 

 

 

BIP